Formy wsparcia
Szybki kontakt
Szybki kontakt
dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326

Projekt „NEW” jest realizowany z podziałem na trzy główne zadania:

 

Zadanie 1 - Szkolenia certyfikowane i zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje

 1. Szkolenie certyfikowane: Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących
 1. Szkolenie certyfikowane: Auditor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności GMP/GHP oraz HACCP wg (ISO 22000)
 1. Szkolenie certyfikowane: Auditor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, PN-N 18001:2004)
 1. Warsztaty terenowe: Identyfikacja wartości przyrodniczych na potrzeby raportów środowiskowych
 1. Szkolenie: nadzór przyrodniczy
 1. Kurs naukowo-szkoleniowy: Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących - Makrofitowa Metoda Oceny Rzek (MMOR)
 1. Szkolenie: Diagnostyka stanu drzew
 1. Szkolenie: Cytogenetyczne metody diagnostyki chorób genetycznych
 1. Szkolenie certyfikowane: Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym w laboratorium badawczym
 1. Warsztaty aparaturowe
 1. Szkolenie w zakresie CITES
 1. Szkolenie certyfikowane: Wprowadzenie do GIS
 1. Warsztaty: Metody GIS - praktyczne zastosowanie w wizualizacji i interpretacji danych
 1. Warsztaty: Interpretacja i wizualizacja danych biologicznych
 1. Warsztaty: Naturowe siedliska i chronione gatunki fauny i flory
 1. Szkolenie: „Energetyczne wykorzystanie biomasy”
 1. Szkolenia miękkie: Kreatywne myślenie - kreatywne rozwiązywanie problemów
 1. Szkolenia miękkie: Efektywna komunikacja interpersonalna
 1. Szkolenia miękkie: Technika prezentacji
 1. Szkolenia miękkie: Zarządzanie czasem

 

Zadanie 2 - Projekt zespołów studenckich: środowisko, organizmy, procesy

 

Projekty będą realizowane w laboratoriach Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, w salach seminaryjnych i komputerowych przez pięcioosobowe Studenckie Zespoły Projektowe pod opieką pracowników Wydziału w trzech dyscyplinach: ochrona środowiska, biologia, biotechnologia.

Uczestnicy SZP zdobędą wiedzę i nowe kompetencje w zakresie samoorganizacji; pracy w zespole, kierowania grupą, organizacji czasu pracy i dyspozycyjności; kreatywności, komunikacji i umiejętności informatycznych (w tym obsługa specjalistycznych programów; umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji).

Każdy projekt będzie realizowany w etapach:

1) zdefiniowanie problemu badawczego

2) organizacja zespołu badawczego, wybór lidera i podział obowiązków, sporządzenie harmonogramu działań

3) wyszukanie i przetworzenie informacji w bazach danych

4) planowanie pracy – doświadczenia/badań terenowych i wybór metod badawczych

5) przeprowadzanie doświadczenia i zbieranie danych (eksperyment laboratoryjny,

praca w terenie lub wykorzystanie danych z istniejących baz elektronicznych)

6) analiza i interpretacja wyników, analiza statystyczna

7) wybór metody wizualizacji danych

8) dyskusja otrzymanych wyników w odniesieniu do danych literaturowych

9) przygotowanie prezentacji, raportu podsumowującego zrealizowany projekt badawczy

 

Zadanie 3 - Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i pracodawcami

 

 1. Wizyta studyjna: Park Naukowo-Technologiczny
 1. Wizyta studyjna: Laboratorium akredytowane
 1. Wizyta studyjna: GDDKiA
 1. Wizyta studyjna: Instytut Ochrony Roślin