O projekcie
Szybki kontakt
dr hab. Maria Augustyniak 
tel. 32 3591203 
e-mail: maria.augustyniak@us.edu.pl 
dr Katarzyna Rozpędek 
tel. 32 3591260 
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl              Biuro projektu: ul. Bankowa 9 / pokoj 326

Projekt NEW: nowe kompetencje – nowe możliwości

 

 

Projekt „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Projekt powstał w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy. Obecnie, poza umiejętnościami i wiedzą zdobytą w czasie studiów, Absolwent winien cechować się kompetencjami w zakresie przeprowadzania audytu i nadzoru, oceny wartości przyrodniczej oraz tzw. umiejętności miękkich. Są to kompetencje niezwykle ważne dla pracodawców, o czym przekonujemy się wielokrotnie podczas posiedzeń Rad Programowych naszych kierunków studiów, spotkań i rozmów z przedstawicielami firm i przedsiębiorstw. Dlatego, głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oczekiwanych przez gospodarkę, rynek pracy oraz otoczenie społeczne od absolwentów szkół wyższych. Celem projektu jest także zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie: efektywnej komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, kreatywnego myślenia, umiejętności analitycznych, informatycznych oraz technik prezentacji i autoprezentacji.

 

Projekt obejmuje pełen pakiet szkoleń i kursów, które zostały dobrane i zaplanowane z myślą o potrzebach studentów i studentek studiów stacjonarnych I stopnia kierunków BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA i OCHRONA ŚRODOWISKA Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Oferujemy następujące formy wsparcia:

  • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe
  • zajęcia praktyczne w formie projektowej (projekty zespołów studenckich)
  • wizyty studyjne (współpraca Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym)

 

Najważniejsze informacje dotyczące projektu:

 

Okres realizacji projektu: od: 2016-04-01 do: 2018-09-30

 

Cel projektu: głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oczekiwanych przez gospodarkę, rynek pracy oraz otoczenie społeczne od absolwentów szkół wyższych.

 

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu planowane jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, pracy w grupie, analitycznych, informatycznych i interpersonalnych 135 studentów i studentek studiów stacjonarnych I stopnia kierunków BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA i OCHRONA ŚRODOWISKA Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

 

Wartość projektu: 1 273 200,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 235 004,00 zł